Nawigacja

O szkole

Historia szkoły

Powstanie szkoły

Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty w art. 9 określa podział publicznych i niepublicznych szkół. W pkt. 1 czytamy, że szkoły dzielą się na sześcioletnie szkoły podstawowe, trzyletnie gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne.
Ustawa z 8 stycznia 1999 r., (przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego w art. 2), ustaliła, że dotychczasowe szkoły podstawowe z dniem 1 września 1999 r. stają się sześcioletnimi szkołami podstawowymi. Gimnazja są tworzone z dniem 1 września 1999 r. Tworzenie gimnazjów , w roku 1999/2000 następuje po uzyskaniu pozytywnej opinii właściwego kuratora oświaty. Tworzenie gimnazjów powierzono radom gmin, które stały się odpowiedzialne za utworzenie sieci szkół gimnazjalnych i określenie granic obwodów szkolnych. Samorządy gmin mogły według własnego uznania decydować o sieci szkół, w tym również szkół gimnazjalnych. Minister Edukacji Narodowej określił niektóre warunki tworzenia gimnazjów. Podstawowym warunkiem była odpowiednia, minimum 80 uczniów, liczba dzieci w szkole.
       W Handzlówce, małej podgórskiej wsi w powiecie łańcuckim, istniała jednociągowa Szkoła Podstawowa. W 1999 roku była więc możliwość utworzenia pierwszej klasy gimnazjum liczącej 26 uczniów. Decyzją Rady Gminy w Łańcucie nie utworzono gimnazjum w Handzlówce. Dzieci zostały przypisane do Publicznego Gimnazjum w Albigowej. Szkoła od dzieci oddaliła się o około 6 km. Trudno dziwić się, że we wsi powstał bunt rodziców i działaczy wiejskich. Szczególną rolę koordynatora działań przyjęło na siebie
Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Wsi Handzlówka. Protest mieszkańców wsi przeciwko decyzjom Rady Gminy wspierał od samego początku proboszcz parafii rzymskokatolickiej w Handzlówce.
        W styczniu 1999 roku zebrani w Szkole Podstawowej w Handzlówce rodzice podjęli inicjatywę utworzenia w Handzlówce gimnazjum. Wystosowali w tej sprawie odpowiednie pisma do władz gminnych i oświatowych. Wydawało się, że projekt przedstawiony przez społeczność wsi zostanie pozytywnie przyjęty. Stało się inaczej. 25 lutego 1999 r. Rada Gminy w Łańcucie odmówiła Handzlówce utworzenia gimnazjum. Trudno było się pogodzić z takim obrotem sprawy. Tym bardziej, że spełnione były wymagania potrzebne do prawidłowego funkcjonowania szkoły. Była wykwalifikowana kadra nauczycielska, nowoczesna baza lokalowa, pozytywna opinia Kuratora Oświaty. Jednak najważniejszym czynnikiem w całej tej sprawie było dobro dzieci, które dojeżdżając do szkoły, do sąsiedniej miejscowości, musiałyby codziennie przemierzać kilka kilometrów i uczyć się w systemie zmianowym. Poza tym rodzice świadomi zagrożeń, wiążących się z niekorzystnym wpływem dużych grup rówieśniczych postanowili się nie zgodzić z zaistniałym stanem rzeczy.
Po etapie argumentowania i przekonywania władz gminnych o zasadności utworzenia gimnazjum, w stosownych pismach i podczas kolejnych Rady Gminy oraz równie zdecydowanych odmowach ze strony tychże, społeczność wsi postanowiła podjąć bardziej radykalne środki zmierzające do osiągnięcia wytyczonego celu.
          22 maja 1999 roku rodzice utworzyli Komitet Protestacyjny i rozpoczęli okupację szkoły. W tej sytuacji zajęcia dydaktyczne zawieszono do odwołania. Ten stan trwał do 10 czerwca 1999 r. kiedy to na sesji Rady Gminy podjęto uchwałę o utworzeniu, na okres dwóch lat, Oddziału Gimnazjum w Albigowej z siedzibą w Handzlówce. W związku z tym wydarzeniem Komitet Protestacyjny przerwał akcję okupacyjną i został rozwiązany, zaś zajęcia dydaktyczne wznowiono 11 czerwca. Mieszkańcy Handzlówki odetchnęli z ulgą. Cieszyli się , że zwyciężyło dobro dzieci, o które z takim uporem i determinacją walczyli. Po dwóch latach funkcjonowania oddziału gimnazjum, w styczniu 2001 r. Rada Rodziców zwróciła się z prośba do Wójta Gminy o przedłużenie okresu działania szkoły w Handzlówce. Uzyskała jednak odpowiedź odmowną. W tej sytuacji rodzice upoważnili prezesa Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju Wsi Handzlówka mgra Aleksandra Kuźniara do utworzenia w Handzlówce Niepublicznego Gimnazjum. Rozpoczęto liczne działania , mające na celu zgromadzenie niezbędnych dokumentów i pozwoleń. Przeprowadzono rozmowy z nauczycielami, których zamierzano zatrudnić w nowo powstającej szkole. Pozytywna opinia Podkarpackiego Kuratora Oświaty dotycząca możliwości rozpoczęcia pracy dydaktycznej wraz z innymi dokumentami została przedstawiona wójtowi 16 maja 2001 roku. Okazało się jednak, że w Handzlówce nie może powstać gimnazjum, bowiem Stowarzyszenie nie posiada odpowiedniego lokalu. Budynek tzw. “mniejszy”, w którym do tej pory uczyły się dzieci z Gimnazjum jest własnością Szkoły Podstawowej, a więc Gminy Łańcut. Wójt Gminy nie wyraził zgody na użytkowanie tego obiektu przez ewentualnie utworzone Niepubliczne Gimnazjum. Brak bazy lokalowej przekreślił zdecydowanie dążenie wsi zmierzające do utworzenia placówki oświatowej. Analizując tę sprawę warto zaznaczyć, że ów budynek został wzniesiony, a później wyremontowany w znacznej mierze dzięki ofiarności i ogromnemu nakładowi pracy handzlowskiej społeczności. O jego planowanym przeznaczeniu wieś dowiedziała się niebawem. Zgodnie z planami władz gminnych miało się w nim mieścić przedszkole, które zamierzano tutaj przenieść z malowniczo usytuowanej i bezpiecznej okolicy. Budynek przedszkola miał być podobno sprzedany z przeznaczeniem na budynek mieszkalny. Mieszkańcom wsi trudno było pojąć sens tego przedsięwzięcia. Zwołano zebranie wiejskie, na które zaproszono Wójta Gminy w celu przedyskutowania spornych problemów. Władzom przedstawiono uchwały zebrania dotyczące utworzenia w Handzlówce gimnazjum oraz pozostawienia przedszkola w lokalu, który dotychczas zajmowało. Uzasadnione argumenty, prośby i perswazje ze strony członków Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju Wsi Handzlówka, Rady Sołeckiej i rodziców nie przyniosły oczekiwanych rezultatów. Władze gminy nie zgodziły się z postulatami mieszkańców wsi. Wkrótce wznowiono próby nawiązania dialogu z władzami gminnymi, ale nie wniosły one nic nowego do sprawy. Wójt Gminy uparcie odmawiał wynajęcia budynku dla nowej niepublicznej szkoły. Odmówił też wpisania szkoły do gminnego rejestru placówek oświatowych.
           Wówczas Prezes Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju Wsi Handzlówka mgr Aleksander Kuźniar skontaktował się z Aliną Kozińską - Bałdygą pełniącą funkcję Prezesa Federacji Inicjatyw Oświatowych i zaprosił ją do Handzlówki. W czasie spotkania z mieszkańcami wsi Alina Kozińska – Bałdyga opowiedziała o kłopotach i trudnościach oraz walce jaką podejmują społeczności wiejskie, by uchronić przed zamknięciem małe wiejskie szkoły. Jej słowa umocniły determinację i pobudziły handzlowian do dalszego i zdecydowanego działania, którego celem stało się złamanie niezrozumiałego oporu władz gminy.
           Kolejnym etapem starań o powstanie placówki oświatowej było nagłośnienie sprawy gimnazjum w środkach masowego przekazu. Stosowne informacje na ten temat pojawiły się w telewizji regionalnej i ogólnopolskiej. Problemem handzlówskiego gimnazjum zajmowała się redaktor Elżbieta Jaworowicz i poświeciła mu cały niezwykle popularny program “Sprawa dla reportera” . Staraniem wsi o powołanie szkoły i oporami gminy zajmowała się
prasa , między innymi “Gazeta Wyborcza”, “Nasz Dziennik”, “Nowiny”, “Super Nowości” i “Polska wieś”. Pomoc w powołaniu szkoły okazywało też wielokrotnie Polskie Radio w kilku programach.
             Zbliżał się koniec sierpnia , a zgody władz gminy na rozpoczęcie pracy gimnazjum, nie było. Pomimo tego 3 września odbyła się uroczysta inauguracja roku szkolnego w Niepublicznym Gimnazjum w Handzlowce. Uroczystość poprzedzona została Mszą św. koncelebrowaną przez J. E. ks. bpa Adama Szala, ks. Stanisława Turonia i ks. Mariusza Pelca. Po nabożeństwie uczniowie wraz z nauczycielami udali się do budynku gimnazjum.
Tu przedstawiona została kadra kierownicza i pedagogiczna oraz wstępne ustalenia dotyczące organizacji pracy w nowym roku szkolnym. Szkoła była nielegalna. Nielegalnie rozpoczęła działalność rada pedagogiczna szkoły. Dyrektorem Niepublicznego Gimnazjum został mgr inż. Stefan Ruta, a wicedyrektorem mgr Barbara Kuźniar – pełniąca tę funkcję społecznie. Dzięki ogromnemu doświadczeniu w pracy oświatowej oraz mądrości i życzliwości tych osób, jak również współpracy z nauczycielami, rodzicami i uczniami, szkoła przetrwała najtrudniejsze chwile. Nauczyciele pracowali bez formalnego zatrudnienia i bez wynagrodzenia. Nielegalny, z punktu widzenia władz gminnych, dyrektor kierował nielegalną szkołą. Strach pomyśleć ile złamano wówczas przepisów prawa. Było to konieczne dla osiągnięcia celu.
    25 września 2001 roku ugięły się władze gminne i Niepubliczne Gimnazjum w Handzlówce zostało wpisane do rejestru placówek oświatowych w Gminie Łańcut. Budynku szkole nie użyczono, wynajęto w formie dzierżawy ustalając czynsz w wysokości blisko 6 złotych za m2. Niepubliczne Gimnazjum zostało utworzone i znalazło swą siedzibę w budynku szkoły Podstawowej.  Koszty dzierżawy pomieszczeń stanowiły ogromne obciążenie finansowe dla budżetu szkoły.  Rodzice dzieci uczęszczających do Gimnazjum zobowiązali się płacić na utrzymanie szkoły. Pomimo problemów finansowych szkoła starała się o wzbogacenie bazy dydaktycznej poprzez zakup i wyposażenie klas w niezbędne pomoce dydaktyczne i sprzęt audiowizualny. Działalność dydaktyczną i wychowawczą szkoły wzbogacały zajęcia dodatkowe. Nauczyciele zorganizowali koła zainteresowań: muzyczne, plastyczne , informatyczne, teatralne i wiele zajęć sportowych. Szkolny sport rozwinął od pierwszych dni nauczyciel wychowania fizycznego. Porwał za sobą uczniów i doprowadził do wielu sportowych sukcesów. Szkoła stała się legalną placówka oświatową. Niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej. Organem prowadzącym szkołę stało się Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Wsi Handzlówka, a nadzór pedagogiczny przejął Podkarpacki Kurator Oświaty.
        W styczniu 2002 roku handzlowianie postanowili, że patronem Niepublicznego Gimnazjum powinien zostać
Franciszek Magryś ( ur. 1846 – zm.1934 ), miejscowy działacz i społecznik. Blisko pół roku trwały przygotowania do nadania szkole imienia. W październiku 2002 roku odbyła się uroczystość nadania Niepublicznemu Gimnazjum w Handzlówce imienia Franciszka Magrysia. W uroczystości , która była świętem całej wsi wzięli udział liczni goście, a wśród nich Starosta Powiatowy Adam Krzysztoń, Wójt Gminy Łańcut - Zbigniew Łoza, Rektor Politechniki Rzeszowskiej prof. dr hab. Tadeusz Markowski, profesorowie uczelni warszawskich i wrocławskich pochodzący z Handzlówki.
         Konflikt pomiędzy Stowarzyszeniem Promocji i Rozwoju wsi Handzlówka, a władzami gminnymi tlił się nadal. Przedmiotem konfliktu był wygórowany czynsz za wynajmowanie pomieszczeń dla szkoły. Wszelkie starania o zwolnienie z płacenia czynszu, skutecznie i złośliwie odpierała Rada Gminy Łańcut. Nie pomogły prośby, tłumaczenia i argumenty. Dyrektor szkoły , prezes Stowarzyszenia i rodzice wielokrotnie uczestniczyli w sesjach Rady Gminy. Dyrektor wyjaśniał radnym zasady funkcjonowania szkoły niepublicznej, społecznej. Uzasadniał potrzebę zwolnienia szkoły z czynszu za dzierżawę pomieszczeń szkolnych. Udowadniał, że Stowarzyszenie biorąc na siebie prowadzenie szkoły zdejmuje ten obowiązek z Gminy. Przejmuje tzw. zadanie własne Gminy na siebie, odciąża ją i zastępuje. Radni nie umieli odróżnić szkoły społecznej od szkoły prywatnej. Rada Gminy dopiero wiosną 2003 roku wyraziła zgodę na obniżenie czynszu do symbolicznej złotówki za miesiąc użytkowania obiektu. 7 kwietnia 2003 r. podpisany został aneks do umowy dzierżawy. W miejsce czynszu zobowiązano Stowarzyszenie, jako organ prowadzący, do pokrywania w całości kosztów eksploatacyjnych budynku. Decyzja ta mimo wszystko odciążyła finansowo rodziców i pozwoliła na obniżenie kosztów funkcjonowania szkoły. W 2003 roku szkoła pozyskała dodatkowe fundusze poprzez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Doposażono pracownię informatyczną, zakupiono wysokiej klasy zestawy komputerowe. Szkoła wiejska nie może oderwać się od środowiska, w którym funkcjonuje. Powinna być ośrodkiem kultury i oświaty na wsi. Do zadań poza statutem szkoły należy współpraca w zakresie szeroko pojętej oświaty dorosłych, przejawiającej się w formach szkoleń i kursów. Aktualnie w 2004 roku prowadzone są przez Gimnazjum trzy szkolenia dla rolników, z zakresu: przystosowania polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich do integracji z Unią Europejską, rolnictwa ekologicznego i podstaw obsługi komputera.
          Praca w środowisku wiejskim nakłada na dyrektora dodatkowe obowiązki. Musi uczestniczyć aktywnie w życiu wsi, brać udział w zebraniach wiejskich, wspierać inicjatywy społeczności wiejskiej, a niekiedy inspirować niektóre działania. Od współpracy dyrektora ze środowiskiem w dużej mierze zależy autorytet i prestiż szkoły, którą przyszło mu kierować.

 

 

Aktualności

Kontakt

  • Niepubliczne Gimnazjum w Handzlówce
    37-123 Handzlówka 264
  • (17)2472987

Galeria zdjęć