Nawigacja

Dokumenty szkoły

Statut szkoły

 

Statut_z_WSO_z_poprawkami_23.11.14_1.doc - Statut Niepublicznego Gimnazjum w Handzlówce wczesniejsza wersja

 

 

Statut

 

Niepublicznego Gimnazjum
im. Franciszka Magrysia
w Handzlówce

 

 

od 1 września 2015 r.

 

§ 1

Nazwa, typ oraz inne informacje

1.Gimnazjum ma nazwę: Niepubliczne Gimnazjum im. Franciszka Magrysia
w Handzlówce.

2.Gimnazjum ma siedzibę w mniejszym budynku obecnej Szkoły Podstawowej
w Handzlówce.

3.Organem założycielskim gimnazjum jest Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Wsi Handzlówka z siedzibą w Handzlówce.

4.Organem prowadzącym gimnazjum jest Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju wsi Handzlówka posiadającym osobowość prawną – wpisane w Rejestr Stowarzyszeń
I Wydziału Cywilnego sądu wojewódzkiego Nr Rej. 768 z dnia 7 września 1998
z późniejszymi zmianami.

5.Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad gimnazjum w zakresie ustalonym w art. 33 Ustawy o systemie oświaty (Dz.U. 1991 nr 95 poz. 425) jest Kurator Oświaty w Rzeszowie.

6.Organem zezwalającym na założenie i działalność gimnazjum jest Rada Gminy Łańcut na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz.U. z 1996 r. nr 67, poz. 329 z późniejszymi zmianami).

 

§ 2

Cel i zadania gimnazjum

1.Zadaniem gimnazjum jest dążenie do wszechstronnego rozwoju osobowego ucznia poprzez nauczanie, kształcenie umiejętności i wychowanie.

2.Program wychowawczy opracowuje i uchwala Rada Pedagogiczna we współdziałaniu
z Radą Rodziców, Samorządem Uczniowskim i organem prowadzącym.

3.Program wychowawczy uwzględnia w szczególności:

-tworzenie atmosfery rodzinnej w procesie wychowania,

-uczenie samodzielnego myślenia,

-pomaganie młodzieży w „wewnętrznym wzrastaniu” poprzez rozbudzanie jej wewnętrznej wolności oraz przezwyciężanie zewnętrznych uwarunkowań
i formalizmów,

-przysposobienie młodych ludzi do przyszłych zadań poprzez rzetelną pracę nad charakterem,

-kształtowanie osobowości poprzez formowanie sumienia, zmysłu rodzinnego, społecznego i politycznego,

-wdrażanie do poczucia obowiązku i odpowiedzialności za czyny, za siebie i innych,

-wpajanie patriotyzmu jako poczucia współodpowiedzialności za Ojczyznę i jej kulturę,

-indywidualne kierowanie rozwojem poszczególnego dziecka w klimacie prawdy i zaufania,

-uwrażliwianie na potrzeby innych o szeroko pojętą tolerancję i integrację,

-kultywowanie regionalizmu, tradycji miejscowości i okolic.

 

4.Program wychowawczy gimnazjum ustali Rada Pedagogiczna po jej powołaniu.

5.Rada pedagogiczna uchwala program wychowawczy gimnazjum i program profilaktyki. Przed uchwaleniem tych dokumentów zasięga opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego.

 

§ 3

Organy gimnazjum

Organami gimnazjum są:

1.Dyrektor gimnazjum

2.Rada Pedagogiczna

3.Rada rodziców

4.Samorząd uczniowski

 

§ 4

 

Dyrektor gimnazjum

1.Gimnazjum kieruje nauczyciel dyplomowany lub mianowany, któremu organ prowadzący powierzył stanowisko dyrektora.

2.Dyrektor gimnazjum stara się o to , aby cała organizacja życia i pracy gimnazjum stwarzała właściwą atmosferę służącą wszechstronnemu rozwojowi młodzieży.

3.Do dyrektora gimnazjum mają zastosowanie przepisy art. 39 Ustawy o systemie oświaty
z dnia 7-09-1991 (Dz.U. nr 95 poz. 425) z późniejszymi zmianami.

4.Dyrektor opracowuje arkusz organizacji gimnazjum z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania do dnia 30 maja każdego roku.

5.Dyrektor gimnazjum ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych.

6.Dyrektor w uzgodnieniu z organem prowadzącym szkołę w szczególności:

-przyjmuje uczniów oraz prowadzi ich sprawy w oparciu o przepisy MEN,

-zawiera i rozwiązuje umowy o pracę z personelem dydaktycznym (w pierwszej kolejności absolwentów wyższych uczelni pedagogicznych, nie posiadających zatrudnienia a zamieszkałych w Handzlówce) przy zachowaniu obowiązujących przepisów, za względu na potrzebę zachowania ciągłości w pracy szkolnej zwolnienie nauczyciela może nastąpić w zasadnie z końcem roku szkolnego,

-zatrudnia i zwalnia personel administracyjny i pomocniczy gimnazjum, w ciągu roku szkolnego, jednak może to być dokonane przy zachowaniu obowiązujących przepisów prawnych.

7.Dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym może powołać wicedyrektora szkoły i inne stanowiska kierownicze zgodnie z ustawą o systemie oświaty z 7 września 1991 r.

 

§ 5

Rada Pedagogiczna

 

1.Do rady pedagogicznej gimnazjum mają zastosowanie postanowienia art. 40 ust. 3-7, art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 i 4, ust. 3 oraz art. 43 ustawy o systemie oświaty.

2.Regulamin Rady Pedagogicznej ustali Rada po jej powołaniu

 

§ 6

Prawa i obowiązki nauczycieli

1.Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą.

2.Nauczyciel jest odpowiedzialny za jakość prowadzonej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.

3.Nauczyciel ma prawo do:

-decydowania o podręcznikach, środkach dydaktycznych i metodach kształcenia uczniów w porozumieniu z dyrektorem gimnazjum,

-oceniania uczniów zgodnie z ich postępami i zachowaniem wg wewnątrzszkolnego systemu oceniania.

4.Nauczyciel dąży do stałego podnoszenia swoich umiejętności zawodowych oraz do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej.

5.Nauczyciel jest zobowiązany do wykonywania innych zadań zleconych mu przez dyrektora gimnazjum, związanych z organizacją procesu dydaktycznego i opiekuńczo-wychowawczego.

6.Do nauczycieli i wychowawców gimnazjum mają zastosowanie prawa i obowiązki zawarte w ustawie „Karta nauczyciela”.

7.Pracownicy gimnazjum zobowiązani są do przestrzegania postanowień Statutu gimnazjum.

 

§ 7

Zespoły nauczycieli

1.Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest w szczególności ustalenie zestawu programu nauczania dla danego oddziału oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb.

2.Nauczyciele tworzą zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe lub inne zespoły problemowo – zadaniowe.

3.Zespoły nauczycielskie realizują plany działania zatwierdzone przez dyrektora gimnazjum.

4.Pracą zespołu kieruje przewodniczący powoływany przez dyrektora zespołu.

 

§ 8

Rada Rodziców

1.Stanowi reprezentację ogółu rodziców.

2.Może występować do Dyrektora i Rady Pedagogicznej gimnazjum z wnioskiem
i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw gimnazjum.

3.Organizuje różne formy aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji zadań gimnazjum.

4.Współuczestniczy w opracowaniu programu wychowawczego w gimnazjum.

5.W celu wspierania działalności statutowej gimnazjum Rada Rodziców gromadzi fundusze z dobrowolnych składek rodziców i innych źródeł.

6.Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny
z niniejszym statutem

7.Regulamin Rada Rodziców ustali po jej powołaniu.

 

§ 9

Samorząd Uczniowski

1.W gimnazjum działa Samorząd Uczniowski.

2.Samorząd tworzą wszyscy uczniowie gimnazjum.

3.Zasady wybierania i działania organów samorządu uchwalane są przez ogół uczniów
w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.

4.Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze Statutem gimnazjum i Statutem organu założycielskiego.

5.Regulamin ustali Samorząd Uczniowski po jego powołaniu.

 

§ 10

Prawa i obowiązki uczniów

1.Uczniowie mają prawo do:

-otrzymywania od gimnazjum rzetelnej wiedzy i zdobycia jej w zakresie podstawy programowej kształcenia ogólnego.

-wychowania w myśl zasady pedagogiki

-wszechstronnej opieki na terenie gimnazjum i pomocy w trudnościach związanych
z sytuacją w domu rodzinnym

-rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów

-pomocy w przypadku trudności w nauce

-okresowych badań lekarskich

-korzystania z dożywiania

2.Uczniowie mają obowiązek:

-systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych i życiu gimnazjum

-przestrzegać zasad kultury współżycia

-dbać o wspólne dobro, ład i porządek w gimnazjum

-aktywnie uczestniczyć w realizacji projektu edukacyjnego i w innych zajęciach obowiązkowych.

3.Uczniowie gimnazjum i ich rodzice (prawni opiekunowie) korzystają z uprawnień socjalnych, ustalonych dla gimnazjów publicznych.

 

§ 11

Organizacja gimnazjum

1.Gimnazjum jest placówką oświatowo – wychowawczą, koedukacyjną i ogólnodostępną.

2.Podstawową jednostką organizacyjną jest oddział.

3.Oddziałem opiekuje się nauczyciel – wychowawca

4.Maksymalna liczba uczniów w oddziale wynosi 35 uczniów.

5.Oddział można dzielić na grupy na zajęciach z języków obcych i informatyki oraz na zajęciach, dla których z treści programów nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń, w tym laboratoryjnych ,  z zastrzeżeniem ust. 6.

6.Podział grup jest obowiązkowy na zajęciach z języków obcych i informatyki w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów oraz podczas ćwiczeń, w tym laboratoryjnych, w oddziałach liczących powyżej 30 uczniów.

7.W przypadku oddziału liczącego odpowiednio mniej niż 24 uczniów lub mniej niż 30 uczniów podziału na grupy na zajęciach, o których mowa w ust. 6, można dokonywać za zgodą organu prowadzącego szkołę.

8.Zajęcia z wychowania fizycznego prowadzone są w grupach liczących od 12 do 26 uczniów.

9.Godzina lekcyjna trwa 45 minut.

10.Gimnazjum realizuje ustalone dla szkół gimnazjalnych publicznych podstawy programowe przedmiotów obowiązkowych zgodnie z  obowiązującym planem nauczania,  stosuje ustalone przez Ministra Edukacji zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów, z wyjątkiem egzaminów wstępnych.

11.Szczegółowe zasady systemu oceniania określa wewnątrzszkolny system oceniania (WSO), klasyfikowania i promowania przyjęty przez Radę Pedagogiczną. WSO stanowi integralna część statutu Gimnazjum.

12.Szczegółowe kryteria ocen z zachowania określa WSO opracowany przez Radę Pedagogiczną przy współpracy  Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.

13.Obok zajęć obowiązkowych gimnazjum organizuje zajęcia nadobowiązkowe i pozalekcyjne m. in.

-naukę języków obcych,

-koła zainteresowań,

-zespoły muzyczne,

-zespoły wokalne,

-zajęcia rekreacyjne i sportowe,

-umożliwia też korzystanie z ustalonych posiłków.

14.Zajęcia szkolne (lekcyjne i pozalekcyjne) zaczynają się najwcześniej od godz. 7.00, a kończą najpóźniej o godz. 17.00.

 

 

§ 12

 

Wewnątrzszkolny system oceniania Niepublicznego Gimnazjum im. Franciszka Magrysia w Handzlówce

 

Rozdział I.

Przepisy ogólne.

 

1.    1. Wewnątrzszkolny system oceniania określa warunki i sposób oceniania,

klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów  i egzaminów w Niepublicznym Gimnazjum im. Franciszka Magrysia w Handzlówce.

       2. Zasady oceniania z religii określają odrębne przepisy.

3.Wewnątrzszkolny system oceniania stanowi integralną część Statutu Niepublicznego Gimnazjum im. Franciszka Magrysia w Handzlówce.

4.Wewnątrzszkolny system oceniania został opracowany na podstawie ustawy o systemie oświaty i rozporządzenia MEN w sprawie warunków i sposobu oceniania , klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych.

 

 

Rozdział II.

Ocenianie i klasyfikowanie uczniów.

 

 2. 1. Ocenianiu podlegają:

1)osiągnięcia edukacyjne ucznia,

2)zachowanie ucznia.

 

       2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez

            nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości

            i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających

            z podstawy programowej i realizowanych w szkole programów nauczania

            uwzględniających tę podstawę.

3.Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego, norm etycznych i zasad ujętych w Statucie szkoły.

 

 3. 1.  Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach

            oceniania wewnątrzszkolnego.

2.Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

1)informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie;

2)udzielania uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;

3)motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;

4)dostarczanie rodzicom ( prawnym opiekunom ) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia;

5)umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno - wychowawczej.

 

3.Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

 

1)formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;

2)ustalanie kryteriów oceniania zachowania;

3)ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali ocen i w formach przyjętych w niniejszym systemie oceniania wewnątrzszkolnego;

4)przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych oraz sprawdzianów przy niezgodnym z prawem ustaleniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych;

5)ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania wg skali określonej w rozdziale II, ust 12 pkt 1 i ust 13 pkt 2 Statutu.

6)ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

7)ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom ( prawnym opiekunom ) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.

 

 4. 1.  Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz

            ich rodziców ( prawnych opiekunów ) o:

1)wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych  i dodatkowych zajęć edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;

2)sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;

3)warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

 

2.Nauczyciele poszczególnych zajęć edukacyjnych opracowują przedmiotowy system oceniania, który szczegółowo precyzuje informacje dla uczniów
 i rodziców wymienione w pkt  1, ppkt 1 -3. Z przedmiotowym oceniania nauczyciele zapoznają uczniów i rodziców. Zapoznanie się z przedmiotowym systemem oceniania uczniowie i ich rodzice potwierdzają podpisem w  wymienionym dokumencie.

3.Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów i ich rodziców ( prawnych opiekunów ) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania..

 5. 1. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców ( prawnych opiekunów ).

2.Nauczyciel uzasadnia ustaloną uczniowi ocenę.  Nauczyciel udostępnia uczniowi i jego rodzicom pracę pisemną  ucznia i uzyskaną ocenę z krótkim uzasadnieniem.. Na wniosek rodziców szkoła udostępnia   (okazuje) dokumentację nauczania  ich dziecka bez prawa kopiowania dokumentów.

3.Pisemne prace ucznia, sprawdzone i ocenione, są oddawane lub udostępnione do wglądu uczniom, w zależności od rodzaju i charakteru pracy, w terminie nie dłuższym niż 14 dni.

 

 6. 1.  Nauczyciel jest obowiązany na podstawie opinii publicznej poradni

            psychologiczno - pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, dostosować

            wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia,

            u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne

            trudności w uczeniu się uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom, to samo

            następuje także na podstawie opinii niepublicznej poradni psychologiczno -

            pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej, o której mowa

             w art. 71 b, ust 3 b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, z

             zastrzeżeniem ust. 3.

 

 7. 1. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki i muzyki

            należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w

            wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć oraz zaangażowanie w organizację imprez            

            sportowych i kulturalnych..

 

 8. 1. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego lub

            informatyki na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia

            ucznia w tych zajęciach wydawanej przez lekarza oraz na czas określony

            w tej opinii.

       2. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego lub

            informatyki w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny wpisuje się

            "zwolniony".

 

9. 1. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców ( prawnych opiekunów ) oraz na

            podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej, w tym

            publicznej poradni specjalistycznej albo niepublicznej poradni

            psychologiczno - pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej,

            spełniającej warunki ustawy o systemie oświaty, zwalnia ucznia z wadą słuchu lub

            głęboką dysleksją rozwojową z nauki drugiego języka obcego. Zwolnienie może

            dotyczyć części lub całego okresu kształcenia w gimnazjum.

           

       2. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego

            w dokumentacji nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się

            "zwolniony".

 

 10.1. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć

            edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie

            nauczania, i zachowania ucznia oraz ustaleniu - według skali ocen -

            śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny

            klasyfikacyjnej zachowania.

        2. Klasyfikację śródroczną przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego,

            w styczniu każdego roku szkolnego (na zakończenie I półrocza).

        3. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia

            z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania,

            i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen

            klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej

            zachowania, według skali o której mowa w § 12, ust.12 pkt 1 i ust13 pkt 2 Statutu.

4.Przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym rady pedagogicznej

nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca klasy są obowiązani poinformować ucznia i jego rodziców ( prawnych opiekunów ) o przewidywanych dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych  z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania.

1)informacja o przewidywanych ocenach powinna być przekazana uczniom podczas lekcji, najpóźniej na pięć tygodni przed zebraniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej;

2)rodzicom ucznia ( prawnym opiekunom ) informacje powyższą przekazują nauczyciele, za pośrednictwem wychowawcy klasy, podczas spotkania z rodzicami w szkole, wychowawca przekazuje rodzicom, na piśmie, wykaz przewidywanych ocen klasyfikacyjnych z poszczególnych zajęć edukacyjnych i zachowania, rodzice potwierdzają swoim podpisem w dzienniku lekcyjnym przyjęcie informacji. Rodzicom, którzy pomimo zaproszenia do szkoły nie uczestniczą w zebraniu, należy wysłać ww. wykaz ocen za pośrednictwem poczty lub doręczyć osobiście.

5.Uczeń po uzyskaniu informacji o przewidywanych dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania ma prawo ubiegać się o uzyskanie, w klasyfikacji rocznej, wyższych niż przewidywane oceny.

6.Uzyskanie wyższych, niż przewidywane, ocen z zajęć edukacyjnych                  
( obowiązkowych i dodatkowych ) jest możliwe w toku prowadzonych przez nauczyciela lekcji i w trakcie normalnych procedur obowiązujących przy ustalaniu ocen bieżących ( cząstkowych ).

7.Uczeń może uzyskać wyższe niż przewidywane oceny z zajęć edukacyjnych jeżeli wykaże, że posiada określone wiadomości i umiejętności przewidywane na odpowiednią ocenę zgodnie z wymaganiami i kryteriami ocen określonymi w szkolnym systemie oceniania i w przedmiotowym systemie oceniania.

8.W uzasadnionych przypadkach uczeń może zwrócić się, na piśmie, do dyrektora szkoły o wyrażenie zgody na przeprowadzenie dodatkowego sprawdzianu jego wiedzy i umiejętności w celu podwyższenia przewidywanej dla niego oceny z danych zajęć edukacyjnych. W przypadku uznania uzasadnienia  ww. prośby dyrektor może wyrazić zgodę na przeprowadzenie dodatkowego sprawdzianu.

9.Sprawdzian wiadomości i umiejętności przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej w terminie nie później niż 5 dni od złożenia wniosku o egzamin sprawdzający. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami/prawnymi opiekunami. W skład komisji przeprowadzającej egzamin sprawdzający wchodzą: dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły jako przewodniczący, nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne. Nauczyciel prowadzący z uczniem dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy komisji, a w jego miejsce dyrektor powołuje innego nauczyciela tej samej specjalności. Komisja sporządza protokół egzaminu sprawdzającego, a pisemna praca dołączana jest do arkusza ocen wraz z protokołem.

10.Roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, wyższą niż przewidywana, uczeń może uzyskać po wzorowym wypełnianiu wymagań na poszczególne oceny zgodnie z § 13 ust.1 i 4.

 

 11.1. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć

            edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia

            edukacyjne, a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania -

            wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy

            oraz ocenianego ucznia.

        2. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć

            edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia

            edukacyjne. Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych

            nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie

            szkoły.

 

 12.1.  Oceny bieżące, śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć

               edukacyjnych, ustala się w stopniach według następującej skali:

                        1) stopień celujący             6

                        2) stopień bardzo dobry     5

                        3) stopień dobry                 4

      4) stopień dostateczny       3

5) stopień dopuszczający  2

6) stopień niedostateczny  1

         2.  Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę

                klasyfikacyjną zachowania.

3.Określa się ogólne kryteria oceniania, które stanowią podstawę do opracowania przedmiotowych systemów i kryteriów oceniania z poszczególnych zajęć edukacyjnych:

1)ocenę niedostateczną ( negatywną )otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań na poziomie koniecznym,

2)ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania na poziomie koniecznym i samodzielnie lub przy pomocy nauczyciela umie:

-odtwarzać, naśladować czynności bez ich zrozumienia,

-nazywać, określać definiować, wyliczać zagadnienia zasadnicze określone w podstawie programowej,

-skupiać uwagę na zagadnieniach zasadniczych;

3)ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania konieczne i podstawowe, a więc umie:

-wyjaśniać, streszczać, oceniać  co najmniej połowę zagadnień podstawowych dla danego zakresu wiadomości
| i umiejętności,

-samodzielnie lub przy niewielkiej pomocy nauczyciela zastosować nabyte wiadomości w typowych sytuacjach praktycznych;

4)ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania rozszerzające, to znaczy opanował wymagania  określone w pkt 2 i 3, a ponadto umie:

-samodzielnie rozwiązywać, porównywać, interpretować, analizować zagadnienia obejmujące wiadomości i umiejętności programowe,

5)ocenę bardzo dobrą może otrzymać uczeń, który spełnia wymagania dopełniające to znaczy opanował wymagania określone w punktach 2,3  i 4, a ponadto umie:

-dowodzić, uzasadniać, planować, projektować w całym zakresie zagadnień programowych, z wykorzystaniem wiedzy i umiejętności z innych dziedzin objętych programem nauczania;

6)ocenę celującą może otrzymać uczeń, który spełnia wymagania ponadprogramowe to znaczy dopełniające, a ponadto umie:

-rozwiązywać, wykrywać, tworzyć, przekonywać do własnych rozwiązań wykraczających poza zakres programów nauczania szkoły;

-proponować i dokonywać rozwiązań praktycznych                          w sytuacjach nietypowych.

4.Sprawdzanie wiadomości i ocena pracy uczniów - formy i zasady zaliczania niektórych zajęć edukacyjnych:

1)stosuje się następujące formy sprawdzania wiedzy i umiejętności uczniów:

-ustne ( odpowiedź, wypowiedź, recytacja itp. ),

-pisemne ( praca klasowa, sprawdzian, kartkówka, test, zadanie domowe, dyktando, referat, prowadzenie zeszytu przedmiotowego itp.),

-sprawnościowe i praktyczne( ćwiczenia fizyczne, obsługa komputera, zadania praktyczne itp.);

2)ustne i pisemne ( kartkówki ) sprawdzanie wiadomości może wystąpić na każdych zajęciach edukacyjnych z trzech ostatnich lekcji, bez wcześniejszego zapowiadania,

3)powtórzenie wiadomości z określonej części lub całości materiału nauczania z przedmiotu powinno być zapowiedziane co najmniej 7 dni wcześniej,

4)pisemny sprawdzian wiadomości obejmujący materiał nauczania zrealizowany na więcej niż trzech ostatnich lekcjach, winien być zapowiedziany co najmniej
 7 dni wcześniej - w ciągu dnia może odbyć się jeden taki sprawdzian, w ciągu tygodnia nie więcej niż trzy
( organizację i terminy sprawdzianów, w razie potrzeby, koordynuje wychowawca klasy ),

5)zadania domowe mogą być zadawane z każdego przedmiotu, a ich formę i zakres ustala nauczyciel,

6)nauczyciel jest zobowiązany poprawić pisemny sprawdzian wiadomości,  udostępnić uczniom do wglądu i omówić do 14 dni od przeprowadzenia sprawdzianu, prace pisemne mogą być zwrócone uczniom lub im okazane i przechowywane przez nauczyciela do końca roku szkolnego,

7)uczeń, który nie pisał sprawdzianu wiadomości w zaplanowanym terminie z powodu nieobecności, zobowiązany jest do napisania sprawdzianu w terminie dodatkowym ustalonym przez nauczyciela;

8)prace pisemne powinny być wykonane samodzielnie, korzystanie z pomocy innych uczniów lub niedozwolonych przez nauczyciela pomocy jest zabronione;

9)w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności i niezgłoszenia się w terminie dodatkowym do napisania sprawdzianu, upoważnia się nauczyciela do wystawienia uczniowi oceny niedostatecznej, fakt ten nie zwalnia jednak ucznia z obowiązku uzupełnienia zaległego sprawdzianu;

 

 13.1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia

             w szczególności:

-systematyczne i punktualne uczęszczanie na lekcje,

-bieżące usprawiedliwianie ewentualnych nieobecności w szkole,

-wytrwałość, sumienność w pokonywaniu trudności w nauce    i wypełnianiu innych obowiązków ucznia,

-aktywne uczestnictwo w zajęciach edukacyjnych,

-pomoc innym w pokonywaniu trudności,

-rozwijanie zainteresowań i uzdolnień,

-dbałość o podręczniki, pomoce, sprzęt szkolny, oraz obiekt szkoły i jego otoczenie,

-poszanowanie, rozwijanie tradycji szkoły, dbanie o jej honor
i godne jej reprezentowanie ,

-poszanowanie własności prywatnej i publicznej,

-aktywny udział w życiu szkoły, klasy, podejmowanie dodatkowych zadań na rzecz innych uczniów,

-umiejętność współdziałania z innymi w wypełnianiu zadań związanych z organizacją życia w szkole i działalności poza szkołą,

-szacunek dla rodziców, nauczycieli, pracowników szkoły, osób starszych i kolegów,

-uczciwość w postępowaniu wobec dorosłych i rówieśników,

-kulturalny sposób bycia w szkole i poza szkołą, kulturę słowa, taktowne uczestnictwo w dyskusji i przedstawianiu swoich racji,

-dbałość o zdrowie i higienę osobistą,

-dbałość o godność własną i poszanowanie godności innych,

-niestosowanie przemocy wobec innych osób, obronę kolegów przed przemocą i zapobieganie agresywnym zachowaniom innych uczniów,

-życzliwość dla młodszych kolegów, rówieśników i osób dorosłych,

-nie uleganie nałogom (alkohol, papierosy, narkotyki), patologiom społecznym i nie wchodzenie w konflikt z prawem.

 

 

Podstawą oceny zachowania winny być wysiłki ucznia zmierzające do pozytywnych efektów pracy nad sobą, a nie jego potknięcia i uchybienia wobec wymagań. Przy ustalaniu oceny zachowania nie stosuje się żadnej punktacji wymierzającej kryteria tej oceny.

 

       2. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według

              następującej skali:

1)wzorowe,

2)bardzo dobre,

3)dobre,

4)poprawne,

5)nieodpowiednie,

6)naganne.

3.Ocenę zachowania ustala wychowawca klasy, po zasięgnięciu opinii nauczycieli i uczniów danej klasy, po wysłuchaniu opinii od ocenianego ucznia, rozumianej jako prawo do wyrażania opinii o własnym zachowaniu, ustalona przez wychowawcę klasy ocena jest ostateczna, jeżeli nie zostały przy jej ustalaniu naruszone procedury i przepisy prawa dotyczące trybu jej ustalania.

4.Przy ustalaniu śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych zachowania należy kierować się następującymi kryteriami:

1)ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który przykładnie wypełnia wymagania       określone w pkt.1 i może być wzorem do naśladowania, a także osiąga znaczące efekty lub wykazuje duże zaangażowanie w działalności pozalekcyjnej, kołach zainteresowań, sekcjach sportowych, organizacjach społecznych itp.,

2)ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który przykładnie wypełnia wymagania określone w ust. 1.,

3)ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który wypełnia ww. wymagania, ale zdarzają mu się drobne uchybienia w ich realizacji,

4)ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który uchybia niektórym istotnym elementom wymagań, ale interwencje ze strony nauczycieli i rodziców powodują zmianę postępowania i widoczna jest chęć poprawy zachowania ze strony ucznia,

5)ocenę nieodpowiednią otrzymuję uczeń, który rażąco i często narusza ww. wymagania, ale stosowane przez nauczycieli, rodziców, samorząd uczniowski oddziaływania rokują nadzieję poprawy jego postępowania,

6)ocenę naganną otrzymuje uczeń, który rażąco i często narusza wymagania, stosowane przez nauczycieli, rodziców i samorząd uczniowski  a oddziaływania wychowawcze nie odnoszą rezultatów.

 

5.Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, równorzędnie traktuje się  poradnie niepubliczne.

6.Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych i promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenia szkoły.

 

 14.1.  Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć         

              edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie  

              programowo wyższej, szkoła, w miarę możliwości, stwarza uczniowi szansę

              uzupełnienia braków między innymi przez:

-organizowanie lekcji dodatkowych z określonych zajęć edukacyjnych,

-rozłożenie uzupełnienia braków w opanowaniu wiedzy i umiejętności na odpowiednio małe działy materiału nauczania,

-umożliwienie uczniom zdawania dodatkowych sprawdzianów w formie pisemnej i ustnej według ustaleń nauczyciela.

 

Rozdział III.

 

Egzaminy klasyfikacyjne, sprawdziany i ustalanie ocen

klasyfikacyjnych zachowania w przypadku naruszenia prawa

przy ustalaniu ocen i egzaminy poprawkowe. Promowanie uczniów.

 

 15.1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć

            edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej

            oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach

             edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia

             w szkolnym planie nauczania.

2.Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

3.Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na wniosek jego rodziców ( prawnych opiekunów ) rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny .

4.Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:

1)realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny program lub tok nauki,

2)spełniający obowiązek szkolny poza szkołą.

5.Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzony dla ucznia, o którym mowa w pkt 4 ppkt 2 nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych z techniki, plastyki, muzyki i wychowania fizycznego oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych.

6.Uczniowi, o którym mowa w pkt 4 ppkt 2 zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala się oceny zachowania.

7.Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.

8.Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, techniki, informatyki i wychowania fizycznego ma przede wszystkim  formę zadań praktycznych.

9.Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami 
( prawnymi opiekunami ).

10.Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w pkt 2,3 i 4 ppkt 1, przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności wskazanego przez dyrektora szkoły nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.

11.Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 4, pkt 2, przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia obowiązku szkolnego poza szkołą. W skład komisji wchodzą:

1)dyrektor szkoły albo wyznaczony przez niego nauczyciel jako przewodniczący,

2)nauczyciele zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy.

12.Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, o którym mowa w pkt 4 ppkt 2 , oraz jego rodzicami ( prawnymi opiekunami ) liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia.

13.W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni, w charakterze obserwatorów, rodzice ( prawni opiekunowie ) ucznia.

14.Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający:

1)imiona i nazwiska nauczycieli, o których mowa w ust. 10, a w przypadku egzaminu klasyfikacyjnego, przeprowadzanego dla ucznia, o którym mowa   w pkt 4 ppkt 2  - skład komisji;

2)termin, data egzaminu klasyfikacyjnego;

3)zadania ( ćwiczenia ) egzaminacyjne;

4)wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny.

15.Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół z ww. załącznikami dołącza się do arkusza ocen ucznia.

16.W przypadku ucznia nieklasyfikowanego z zajęć edukacyjnych   w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "nieklasyfikowany".

 

 16.1. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu

            klasyfikacyjnego roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest

            ostateczna, z zastrzeżeniem pkt 2 i ust. 17.

2.Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego z zastrzeżeniem ust. 19 pkt 1 i ust.17.

3.Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna z zastrzeżeniem
ust. 17.

 

 17.1. Uczeń lub jego rodzice ( prawni opiekunowie ) mogą zgłosić zastrzeżenia do

            dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć

            edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona

            niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.

            Zastrzeżenia mogą być zgłoszone nie później niż w ciągu 2 dni roboczych  po

            zakończeniu zajęć dydaktyczno - wychowawczych.

2.W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania oceny, dyrektor powołuje komisję, która:

1)w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;

2)w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

3.Termin sprawdzianu, o którym mowa w pkt 1, uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami ( prawnymi opiekunami ). Sprawdzian przeprowadza się w ciągu 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń.

4.W skład komisji wchodzą:

1)w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

a)dyrektor szkoły lub nauczyciel wyznaczony przez dyrektora jako przewodniczący komisji,

b)nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,

c) nauczycieli z danej lub innej szkoły prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne;

2)w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

a)dyrektor szkoły lub wyznaczony przez dyrektora nauczyciel jako przewodniczący,

b)wychowawca klasy,

c)wskazany przez dyrektora nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,

d)pedagog,

e)psycholog,

f)przedstawiciel samorządu uczniowskiego,

g)przedstawiciel rady rodziców.

5.Nauczyciel, o którym mowa w pkt 4 ppkt1, lit. b, może być zwolniony  z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

6.Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego..

7.Z prac komisji sporządza się protokół zawierający:

1)w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

a)skład komisji,

b)termin (datę) sprawdzianu,

c)zadania (pytania) sprawdzające,

d)wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę;

2)w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

a)skład komisji,

b)termin (datę) posiedzenia komisji,

c)wynik głosowania,

d)ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.

             Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

8.Do protokołu, o którym mowa w pkt 7, dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.

9.Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

10.Przepisy pkt 1 - 9 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni roboczych od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

 

 18.1.  Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze

             wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym

             planie nauczania uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny

             niedostatecznej, z zastrzeżeniem ust.19 pkt 9.

2.Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej  z wyróżnieniem.

3.Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim oraz laureaci   i finaliści olimpiad przedmiotowych otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim, bądź laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną.

4.Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w pkt 1, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę, z zastrzeżeniem

ust. 19, pkt 9.

 19.1   Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną  

              z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin

             poprawkowy z tych zajęć.

2.Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, techniki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

3.Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich.

4.Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:

1)dyrektor lub nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły - jako przewodniczący,

2)nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminujący,

3)nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne - jako członek komisji.

5.Nauczyciel, o którym mowa w pkt 4, ppkt 2, może być zwolniony z udziału      w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

6.Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1)skład komisji;

2)termin egzaminu poprawkowego;

3)pytania egzaminacyjne;

4)wynik egzaminu poprawkowego oraz uzyskaną ocenę.

Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

7.Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego  w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.

8.Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę, z zastrzeżeniem pkt 9.

9.Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, rada pedagogiczna może raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są zgodnie ze szkolnym planem nauczania realizowane w klasie programowo wyższej.

 

 20.1.  Uczeń kończy szkołę:

1)jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej oraz roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych , których realizacja zakończyła się    w klasach programowo niższych w gimnazjum, z uwzględnieniem ust 18, pkt 3, uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od niedostatecznej.

2)jeżeli ponadto przystąpił do egzaminu gimnazjalnego lub został z tego egzaminu zwolniony.

2.Uczeń kończy szkołę z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.

 

 

Rozdział IV.

Przepisy końcowe.

 

 21.1.  Zmiany w wewnątrzszkolnym systemie oceniania może wprowadzać rada

             pedagogiczna szkoły na wniosek komisji statutowej z uwzględnieniem

             przepisów obowiązujących w szkołach publicznych.

2.Wewnątrzszkolny system oceniania w Niepublicznym Gimnazjum  im. Franciszka Magrysia w Handzlówce zatwierdzono na zebraniu rady pedagogicznej w dniu 9 listopada 2006r. Znowelizowano 23 listopada 2010 r. i 28 sierpnia 2015 r..

 

§ 13

Zasady przyjmowania uczniów

 

1.   Do  klasy pierwszej gimnazjum przyjmowane są dzieci , które ukończyły sześcioletnią  

Szkołę Podstawową.

2.Klasa druga i trzecia w roku szkolnym 2001/2002 zostaje przejęta po Publicznym Gimnazjum Albigowa oddział w Handzlówce.

3. Za spełnienie obowiązku szkolnego uznaje się uczęszczanie dziecka do gimnazjum i uzyskiwanie pozytywnych ocen.

4.Uczniowie ubiegają się o przyjęcie do gimnazjum w terminie określonym w regulaminie rekrutacji i powinni złożyć prawidłowo wypełniony formularz podania oraz inne dokumenty określone w formularzu.

5.Nie spełnianie obowiązku szkolnego podlega egzekucji w trybie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

6.Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu obowiązani są do:

a. do pełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły,

b.zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne i pozalekcyjne,

c.zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć.

7.Dyrektor gimnazjum sprawuje kontrolę spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci uczęszczające do gimnazjum poprzez:

a. kontrolowanie wykonywania obowiązku uczęszczania dzieci do szkoły,

b. współdziałanie z rodzicami w realizacji obowiązku szkolnego,

c. prowadzenie ewidencji spełniania obowiązku szkolnego,

d.informowania dyrektorów gimnazjów o realizacji obowiązku szkolnego przez dzieci należące do ich obwodów.

8.Rada Pedagogiczna, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu rodziców ( prawnych opiekunów) dziecka może podjąć uchwałę uprawniającą dyrektora gimnazjum do skreślenia dziecka z listy uczniów w przypadku nie usprawiedliwionej nieobecności powyżej 4 tygodni lub w przypadku demoralizującego, rażącego zachowania się ucznia podczas pobytu w szkole i poza nią.

9.Nagrody i kary

1) Ustala się następujące rodzaje nagród stosowanych wobec uczniów:

-pochwała wychowawcy klasy wobec klasy,

-pochwała dyrektora wobec klasy,

-pochwała dyrektora wobec szkoły,

-nagroda książkowa lub rzeczowa wręczana na zakończenie roku szkolnego lub w trakcie roku szkolnego.

2) Ustala się następujące rodzaje kar stosowanych wobec uczniów:

-upomnienie przez wychowawcę klasy,

-upomnienie przez dyrektora szkoły,

-nagana udzielona przez wychowawcę klasy,

-nagana udzielona przez dyrektora szkoły,

-skreślenie z listy uczniów.

Uczeń może odwołać się od zastosowanej wobec niego kary odpowiednio do dyrektora szkoły, rady pedagogicznej, a w przypadku skreślenia z listy uczniów do Kuratora Oświaty.

 

§14

 

Prawa i obowiązki organu prowadzącego

1. Zarząd Stowarzyszenia Promocji i rozwoju wsi Handzlówka powołuje i odwołuje dyrektora      

    gimnazjum, powiadamiając o tym Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.

2.Organ prowadzący zapewnia gimnazjum odpowiedni poziom warunków lokalowych, materiałowych i czuwa nad bieżącą działalnością gimnazjum.

3. Organ prowadzący ma prawo zgłaszania zmian i uzupełnień w statucie gimnazjum

4. Organ prowadzący zatwierdza arkusz organizacyjny gimnazjum do dnia 30 maja danego roku.

 

§15

 

Współpraca rodziców i nauczycieli

1.Rodzice i nauczyciele współpracują w sprawie wychowania i kształcenia poprzez:

- organizowanie spotkań indywidualnych i zbiorowych rodziców i wychowawców,

- włączanie rodziców  w przygotowanie uroczystości klasowych i szkolnych,

włączanie rodziców w prace na rzecz Gimnazjum,

- organizowanie szkolnych imprez dla rodziców i uczniów.

2. Rodzice mają prawo wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy Gimnazjum wychowawcom, dyrektorowi czy też Zarządowi Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju Wsi Handzlówka.

 

§16

1.Środki na działalność gimnazjum pochodzą:

-z dotacji budżetu Gminy Łańcut, zgodnie z obowiązującymi przepisami,

-z darowizn od osób prawnych i fizycznych, a także fundacji,

-z opłat ponoszonych przez rodziców lub prawnych opiekunów uczniów.

2.Dotacja ma wpływ na ustalanie wysokości opłat ponoszonych przez rodziców uczniów lub prawnych opiekunów.

3.Organ prowadzący szkołę oraz samo gimnazjum maja prawo uzyskiwania  dodatkowych środków na działalność oświatowo-wychowawczą i pomoc dla ubogich uczniów ( charytatywną) na zasadach przewidzianych w art.55 ust.3 i 7 ustawy z dn. 17.05.1989 o stosunku Państwa do Kościoła katolickiego w RP( Dz. U. nr 29 póz.154).

4.Dotacja z budżetu Gminy Łańcut przekazywana na konto gimnazjum podlega rozliczeniu z organem dotującym na zasadach określonych przez ten organ.

5.Wynagrodzenie nauczycieli określa się na podstawie rozp. Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli... Wynagrodzenie to może być powiększone o dodatek motywacyjny ustalany przez dyrektora i akceptowany przez organ założycielski.

5a. W uzasadnionych przypadkach dyrektor szkoły może zatrudnić nauczyciela w oparciu   

      o przepisy Kodeksu pracy z pominięciem przepisów ustawy Karta nauczyciela.

6.Decyzje w sprawie wysokości dodatku dyrektora gimnazjum podejmuje organ założycielski.

7.Zasady gospodarki finansowej gimnazjum określają odrębne przepisy.

8.Zasady funkcjonowania i finansowania gimnazjum określają odrębne przepisy (atr.90 ust.1 i ust.2a ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. z późniejszymi zmianami).

 

§ 17

Postanowienia końcowe

 

1.Zmiany w Statucie jak tez decyzja o likwidacji gimnazjum należą do organu założycielskiego gimnazjum

2.O decyzji likwidacji gimnazjum organ prowadzący zobowiązany jest zawiadomić rodziców uczniów, Kuratorium Oświaty oraz gminę, na terenie której znajduje się gimnazjum, najpóźniej na 6 miesięcy przed likwidacją, która może mieć miejsce wyłącznie z końcem roku szkolnego.

3.Gimnazjum może rozpocząć i prowadzić działalność w oparciu o niepełną strukturę klas szkolnych.

4.Uczniowie otrzymują świadectwa szkolne według wzoru ustalonego przez władze oświatowe.

5.Gimnazjum używa pieczęci urzędowej, zgodnie z odrębnymi przepisami.

6.Gimnazjum może posiadać patrona, własny sztandar, godło oraz ceremoniał szkolny. Gimnazjum prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami

 

 

                                                                                                           Stefan Ruta

                                                                                                           Dyrektor Gimnazjum

 

Aktualności

Kontakt

  • Niepubliczne Gimnazjum w Handzlówce
    37-123 Handzlówka 264
  • (17)2472987

Galeria zdjęć