Nawigacja

Dla rodziców

Program wychowawczy

 

 

 

Niepubliczne Gimnazjum im. Franciszka Magrysia   w Handzlówce

 

Szkolny program wychowawczy

 

 

 

 

 

                                                            „Celem wychowania jest prowadzenie

                                                             do pełnego rozwoju osobistego,

                                                             do bycia człowiekiem uczciwym,

                                                             umiejącym żyć z innymi i dla innych”

 

 

 

Podstawa prawna.

 

 

Podstawę prawną i formalną opracowania niniejszego programu stanowią

miedzy innymi:

1)Konstytucja Rzeczpospolitej Polski,

2)Ustawa o systemie oświaty,

3)Program polityki prorodzinnej,

4)Konwencja praw dziecka,

5)Wnioski z rady pedagogicznej

6)Uwagi i propozycje rady rodziców.

 

 

Szkolny program wychowawczy.

 

Lp.

Cel wychowawczy

Formy oddziaływań

Przewidywane efekty działań

1.

Umacnianie roli rodziny w wychowaniu.

Pomoc rodzinie w wychowaniu.

Współpraca szkoły z rodzicami.

-spotkania z rodzicami

-utworzenie jednolitego frontu wychowawczego rodziny i szkoły,

-poznawanie środowisk rodzinnych uczniów,

-rozpoznawanie problemów powstających w rodzinie i pomoc w ich rozwiązywaniu,

-analiza obowiązków dzieci w rodzinie, budzenie współodpowiedzialności za życie w rodzinie,

-pedagogiczne dyskusje z rodzicami, omawianie problemów dziecka w rodzinie,

-propagowanie dobrych zasad współżycia w rodzinie

1)większy związek emocjonalny dzieci    z rodzicami,

2)wzrost porozumienia   i zaufania w rodzinie, wdzięczność dzieci dla rodziców,

3)wzrost zainteresowania rodziców zachowaniem dzieci poza domem               i w środowisku rówieśniczym,

4)ścisły kontakt rodziców z nauczycielami i wzrost wzajemnego zaufania.

2.

Rozwój zainteresowań  i uzdolnień uczniów.

Racjonalne i zdrowe metody spędzania czasu wolnego.

-praca w kołach zainteresowań, zespołach artystycznych i sportowych, udział w festiwalach i konkursach artystycznych,

-udział w konkursach przedmiotowych, olimpiadach i zawodach sportowych,

-organizowanie form zdrowego wypoczynku, organizowanie wycieczek szkolnych, rajdów, biwaków itp.

-doradztwo zawodowe, pomoc w wyborze szkoły ponadgimnazjalnej,

1)wielu uczniów odkryje u siebie nowe uzdolnienia,

2)nauczyciele rozbudzą u uczniów nowe zainteresowania,

3)uczniowie nauczą się zdrowej rywalizacji,

4)uczniowie zdobędą nawyki czynnego wypoczynku,

5)uczniowie wyeliminują złe nawyki wypoczynku,

6)uczeń łatwiej dokona wyboru dalszego kształcenia,

3.

Wychowanie obywatelskie i patriotyczne.

-udział uczniów i nauczycieli w obchodach świąt i uroczystości państwowych,

-organizowanie obchodów świąt państwowych i ważnych rocznic,

-przygotowanie uczniów do emocjonalnego przeżywania imprez okolicznościowych,

-poznawanie historii Polski, historii regionu    i miejscowości, poznawanie ważnych rocznic i wydarzeń historycznych,

-wyrabianie u uczniów poczucia dumy i więzi narodowej, akcentowanie postaw patriotycznych,

-organizowanie pomocy dla mieszkańców Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Handzlówce.

1)uczniowie będą świadomie uczestniczyć w obchodach uroczystości państwowych,

2)uczniowie poznawać będą różnice pomiędzy patriotyzmem ,a obywatelstwem,

3)uczniowie będą mieli świadomość potrzeby patriotyzmu w obecnych czasach,

4)uczniowie posiadać będą wrażliwość na potrzeby innych, biednych i bezdomnych,

4.

Przygotowanie do czynnego udziału w kulturze.

-organizowanie zajęć koła teatralnego,

-zajęcia w kole plastycznym, wspieranie uczniów w ich działalności twórczej, udział w konkursach, organizowanie wystaw,

-zajęcia w zespole wokalnym,

-przygotowanie uczniów do występów artystycznych w szkole, gminie i wsi,

-wyjazdy do kina , teatru, filharmonii,

1)uczniowie będą mogli przeżywać emocje związane z tworzeniem kultury,

2)uczniowie bardziej dojrzale będą uczestniczyć w odbiorze kultury.

5.

Poznanie sylwetki i życiorysu patrona szkoły.

-poznawanie życiorysu Franciszka Magrysia,

-poznawanie książki „Pamiętnika chłopa działacza”,

-uporządkowanie  i dbanie o mogiłę patrona szkoły,

-organizowanie święta Patrona szkoły

-przygotowanie części artystycznej na święto Patrona,

-prowadzenie kroniki  i strony internetowej szkoły, dokumentowanie pracy zespołów i kół zainteresowań.

1)uczniowie zrozumieją, że wśród nich wyrastają wielcy i wartościowi ludzie,

2)uczniowie nauczą się szacunku do historii własnej wsi i do jej działaczy,

3)powinni zrozumieć, że w życiu naprawdę liczy się tylko to co człowiek robi dla innych,

4)poznają wartość historyczną dokumentowania pracy szkoły.

6.

Kultura życia codziennego.

-dyskusje na temat form  i norm kulturalnych życia codziennego,

-uświadomienie uczniom jak proste formy grzecznościowe pomagają w życiu codziennym,

-podkreślanie  ważności form grzecznościowych w życiu grupowym ludzi,

-jak umiejętnie dobierać ubiór do sytuacji i okoliczności, ubiór ucznia w szkole,

-ukazywanie zagrożeń związanych z nieprzestrzeganiem higieny osobistej i kształtowanie nawyków zdrowotnych, uwrażliwienie na czystość domu, szkoły, otoczenia,

-uczenie kultury korzystania z telefonów komórkowych,

-wyjazdy na mecze w dużych obiektach sportowych,

1)uczniowie świadomie będą okazywali szacunek ludziom starszym i rówieśnikom,

2)uczniowie nabiorą nawyków dobrego zachowania,

3)uczniowie potrafią umiejętnie dobrać ubiór do okoliczności i miejsca

4)będą utrzymywali higienę osobistą i rozumieli jej potrzebę,

5)uczniowie nabiorą nawyków ładu, czystości i porządku w domu i otoczeniu,

6)uczniowie nabiorą nawyków kulturalnego zachowania się na imprezach sportowych,

7.

Odpowiedzialność za siebie i innych. Wychowanie obywatelskie i samorządowe.

-zapoznanie z rolą samorządu w szkole , gminie, mieście , powiecie,

-uczenie planowania pracy w samorządzie klasowym i szkolnym,

-pokazywanie i wyszukiwanie spraw ważnych dla społeczności szkolnej,

-określanie spraw drugoplanowych,

-oddawanie w ręce uczniów organizowania imprez szkolnych, przydzielanie uczniom odpowiedzialnych zadań,

-podsumowanie  i ocenianie przeprowadzanych imprez szkolnych,

-integrowanie zespołów klasowych, organizowanie przez uczniów pomocy koleżeńskiej w nauce,

-propagowanie prospołecznych postaw, zachęcanie uczniów do pracy w szkolnym kole "Caritas",

-organizowanie akcji ekologicznych,

1)uczniowie zrozumieją, że z decyzją wiąże się odpowiedzialność,

2)uczniowie nauczą się pracować dla innych i ogółu,

3)uczniowie potrafią rozróżniać rzeczy istotne od mniej ważnych,

4)uczniowie potrafią oceniać swoje postępowanie , działanie indywidualne i w grupie,

5)uczniowie poczują odpowiedzialność za wykonanie powierzonych im zadań,

6)nastąpi uspołecznienie uczniów,

7)uczniowie zrozumieją sens i celowość ekologicznych działań,

8.

Wychowanie regionalne.

-poznawanie historii i tradycji rodzinnej wsi,

-coraz lepsze poznawanie Muzeum w Handzlówce, pomoc w jego utrzymaniu,

-kultywowanie tradycji, obyczajów i obrzędów wiejskich,

-poznawanie obrzędów charakterystycznych dla własnej wsi i okolicy, udział uczniów  w układaniu kompozycji dekoracyjnych bożonarodzeniowych i wielkanocnych,

-organizowanie wystaw prac uczniów.

 

1)szacunek do historii swojej wsi i ludzi ją tworzących,

2)duma ze swojego pochodzenia,

3)zrozumienie jak tworzy się historia rodzinnej wsi i regionu,

4)przenoszenie tradycji do swoich rodzin i przyjmowanie ich przez młode pokolenie,

9.

Więź ze szkołą.

-wzorowe organizowanie imprez szkolnych, wyzwalanie emocjonalnych przeżyć,

-integrowanie uczniów i nauczycieli, inspirowanie współpracy z rodzicami,

-tworzenie szkoły przyjaznej dla uczniów,

-rejestrowanie losów absolwentów, zapraszanie absolwentów na imprezy szkolne,

-organizowanie konkursów na najlepszy wystrój klasy,

1)identyfikacja uczniów ze swoją szkołą,

2)dobra, przyjazna atmosfera w szkole,

3)tworzenie nowych tradycji w szkole, kultywowanie już istniejących tradycji szkoły.

10.

Kształtowanie cech charakteru i osobowości.

-punktualne rozpoczynanie zajęć szkolnych,

-wzorowe organizowanie wszystkich zajęć szkolnych,

-organizowanie współzawodnictwa w nauce,

-konsekwencja w pracy dydaktyczno –wychowawczej,

-stosowanie pochwał  i wyróżnień jako formy dowartościowania pozytywnych postaw,

-wskazywanie potrzeby dobrze rozumianej tolerancji,

-ukazywania znaczenia  i roli silnej woli oraz wewnętrznej dyscypliny w osiąganiu stawianych sobie celów życiowych, świadome planowanie swojej przyszłości,

-zwalczanie przejawów egoizmu,

-uczenie młodzieży walki ze stresem,

-ukazywanie roli autorytetów w kształtowaniu cech osobowości,

1)dokładność i precyzja w działaniu

2)upór w dążeniu do celu,

3)systematyczność w nauce

4)dążenie do dobrych zachowań, za które uczeń może być publicznie wyróżniony,

5)uczeń będzie tolerancyjny dla innych poglądów, wyglądu, ubioru itp.,

6)uczniowie wyrobią w sobie upór w dążeniu do celu,

7)uczniowie wyzbywać się będą postaw i zachowań egoistycznych,

8)uczniowie potrafią radzić sobie w sytuacjach stresowych,

9)uczniowie potrafią opanować swoje emocje, rozumieją znaczenie koleżeństwa i przyjaźni, posiadać będą poczucie własnej wartości,

10)uczniowie potrafią dostrzegać prawdziwe autorytety w życiu,

11.

Przeciwdziałanie zagrożeniom, nałogom, zapobieganie narkomanii i alkoholizmowi.

-organizowanie spotkań ze specjalistami,

-rozpoznawanie w porę zagrożonych środowisk,

-ukazywanie skutków błędnych decyzji życiowych,

-poznawanie przepisów kodeksu drogowego, ukazywanie skutków nieodpowiedzialnego korzystania z pojazdów mechanicznych,

-prowadzenie profilaktyki antynarkotykowej, antynikotynowej, antyalkoholowej,

-eliminowanie przemocy i agresji u młodzieży, zapobieganie tym patologicznym zjawiskom, eliminowanie przyczyn agresji poprzez wczesne jej rozpoznanie.

1)dostrzeganie zagrożeń w środowisku rówieśniczym,

2)rozumienie zagrożeń ze strony subkultur młodzieżowych, zagrożeń ze strony sekt religijnych itp.

3)uczniowie sami łagodzić będą zachowania agresywne kolegów.

 

Uwaga: program ma charakter otwarty, poddawany będzie ocenie i korygowany oraz rozwijany w razie zaistnienia takiej potrzeby.

Program niniejszy został uzgodniony z rodzicami i zatwierdzony prze z radę pedagogiczną.

 

Przewodniczący Rady Rodziców                                        Dyrektor

 

 

Handzlówka, 28 sierpnia 2015 r.

 

 

 

 

Załącznik do programu wychowawczego szkoły.

 

 

Program profilaktyki

w zakresie wychowania młodzieży

w Niepublicznym Gimnazjum im. Franciszka Magrysia w Handzlówce

rok szkolny 2015/2016

 

 

 

 

I.Ocena stanu zagrożeń.

 

Na podstawie obserwacji , przeprowadzonych rozmów z wychowawcami klas, rozmów z rodzicami, analizy zachowań uczniów, określono stan zagrożeń w szkole    i poza szkołą w stosunku do uczniów Gimnazjum:

 

1)nie występują bezpośrednie zagrożenia narkomanią,

2)nie stwierdza się palenia papierosów na terenie szkoły,

3)nie stwierdzono picia alkoholu w czasie imprez szkolnych,

4)sporadycznie występują zagrożenia złego przykładu ( nadużywanie alkoholu ) ze strony rodziców lub najbliższej rodziny,

5)stwierdzono pojedyncze przypadki niewłaściwego zachowania uczniów wobec koleżanek i kolegów, a także niesubordynacji wobec nauczycieli,

6)stwierdzono braki w wychowaniu dotyczące współżycia w grupie, kultury w życiu codziennym,

7)stwierdzono, u części uczniów , brak umiejętności organizowania czasu wolnego, co może być przyczyną skierowania zainteresowań w niewłaściwym kierunku np. powstawanie grup nieformalnych, uleganiu subkulturom, itp.

8)występują sporadyczne przypadki wagarów i opuszczania zajęć szkolnych bez informowania wychowawców klas o planowanej nieobecności w szkole.

 

 

II. Zadania priorytetowe w zakresie profilaktyki.

 

1.Uświadomienie uczniom zagrożeń ze strony uzależnień od internetu, papierosów, alkoholu i narkotyków.

2.Propagowanie kulturalnych zachowań wśród uczniów  w stosunku do nauczycieli, rodziców, osób starszych, przełożonych i kolegów w szkole i poza szkołą, eliminowanie zachowań agresywnych.

3.Organizacja czasu wolnego, przedstawienie uczniom propozycji rozwijania zainteresowań i uzdolnień oraz racjonalnego organizowania zajęć w tzw. czasie wolnym.

4.Przyzwyczajenie uczniów i ich rodziców do informowania szkoły o planowanych nieobecnościach na zajęciach w szkole, zapobieganie wagarowaniu uczniów,

5.Uczenie młodzieży udzielania pierwszej pomocy tzw. pomocy przedmedycznej   w sytuacjach zagrożenia życia.

6.Współpraca z kuratorami pełniącymi pieczę nad niektórymi uczniami.

 

 

II.Plan działań profilaktycznych.

 

 

 

Lp.

Zadanie

Formy realizacji

Odpowiedzialni

Termin

 

1.

Zapobieganie narkomanii, paleniu papierosów                          i alkoholizmowi.

Przeprowadzenie lekcji wychowawczych z zakresu unikania uzależnień i unikania nałogów. Co znaczy żyć zdrowo ?

 

 

wychowawcy klas

 

 

 

 

 

 

 

X. 15 r.

 

cały rok

 

2.

Kultura zachowań w życiu codziennym.

Realizacja tematyki wynikającej z programu wychowawczego wychowawców klas.

Wychowawcy klas

 

 

 

 

 

cały rok

 

 

 

 

 

3.

Organizacja czasu wolnego uczniów.

Praca w kołach zainteresowań: kole teatralnym, kole plastycznym,  zespołach muzycznych i wokalnych.

Organizowanie wycieczek rowerowych, rajdów rozgrywek sportowych.

Organizacja zajęć w zakresie sportów zimowych.

opiekunowie kół zainteresowań

 

 

 

M. Kusiak

wg planu kół,

 

 

jesień, wiosna

zima

4.

Przygotowanie do życia w rodzinie.

Realizowanie zagadnień z zakresu:

- biologiczny, psychologiczny  i moralny aspekt przedwczesnych kontaktów seksualnych,

- przygotowanie człowieka do założenia rodziny.

J. Szpunar - nauczyciel biologii,

wychowawcy klas, nauczyciel wos

 

I, II.

2016

 

 

 

 

cały rok

5.

Przeciwdziałanie              i zapobieganie agresji.

Wskazywanie na skutki przemocy fizycznej             i psychicznej. Uczenie spokojnego i rozważnego rozwiązywania problemów.

Wychowawcy klas, nauczyciele

cały

Rok

 

 

 

 

 

 

6.

Bezpieczeństwo w szkole i poza szkołą.

Bezpieczeństwo na drogach. Bezpieczne obsługiwanie urządzeń pod napięciem, środków chemicznych  i farmakologicznych.

Nauczyciele: techniki, chemii i fizyki, edukacji dla bezpieczeństwa

cały rok

7.

Unikanie zagrożeń cywilizacyjnych.

Pokazywanie zagrożeń cywilizacyjnych współczesnego świata. Uczenie racjonalnego korzystania z przekaźników informacji, szczególnie z telewizji              i internetu.

Nauczyciele fizyki i informatyki, wychowawcy klas

cały rok

 

 

 

 

 

 

8.

Zapobieganie wagarom    i samowolnym opuszczaniem zajęć szkolnych w sytuacjach nieobecności uzasadnionej.

Przestrzeganie przez rodziców i wychowawców klas konieczności osobistego lub telefonicznego zgłaszania przez rodziców nieobecności uczniów            w szkole - zwalniania uczniów z zajęć szkolnych.

Wychowawcy klas.

cały rok

 

 

 

IV. Przewidywane efekty działań związanych z realizacją programu.

 

 

1.Wyeliminowanie zagrożeń przenikania do szkoły narkotyków. Uczniowie potrafią odpowiedzieć „nie” na propozycję zażycia narkotyków.

2.Uczniowie nie będą podejmowali prób spożywania alkoholu i palenia papierosów.

3.Uczniowie unikać będą agresji w gronie rówieśników, potrafią bez agresji rozwiązywać problemy    i nieporozumienia.

4.Uczniowie potrafią racjonalnie korzystać ze współczesnych środków informacyjnych.

5.Uczniowie świadomie potrafią unikać zagrożeń na drogach.

6.Uczniowie rozwijają swoje zainteresowania i uzdolnienia , a szkoła zapewni możliwość wszechstronnego rozwoju uczniów.

7.Uczniowie nie będą opuszczać zajęć szkolnych bez wiedzy rodziców  i wychowawców klas.

8.Rodzice i nauczyciele będą mieli większą świadomość możliwości wystąpienia  zagrożeń

 

Program niniejszy uzgodniono z radą pedagogiczną i radą rodziców.

 

 

Handzlówka, 28 sierpnia 2015 r.

 

 

 

 

 

 

 

Aktualności

Kontakt

  • Niepubliczne Gimnazjum w Handzlówce
    37-123 Handzlówka 264
  • (17)2472987

Galeria zdjęć